Внедряване на иновации в предприятията

Внедряване на иновации в предприятията

Отворена е нова схема „Внедряване на иновации в предприятията“, която се финансира по Оперативна програма „Конкурентоспособност“. Целта на схемата е да повиши ефективността и конкурентоспособността  на българските предприятия чрез предоставяне на подкрепа за внедряване на иновативни продукти (стоки или услуги) и процеси с потенциал за успешна пазарна реализация.

Компонентите, по които могат да кандидатстват българските микро, малки, средни и големи предприятия са:

  • Компонент „Инвестиции” - за придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване на иновативен продукт или процес
  • Компонент „Услуги“ – за консултантски услуги, свързани с процеса на внедряване на иновативния продукт или процес

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ, за който може да се кандидатства е 100 хил. лв., а максималният – 3 млн. лв.

Проектите по Оперативна програма „Конкурентоспособност“ следва да се изпълняват в срок от 18 месеца, а схемата е отворена за кандидатстване до 10.07.2013 г.