Над 7 млн. лв за градско възстановяване и развитие в 31 града

Над 7 млн. лв за градско възстановяване и развитие в 31 града

Общините на 31 от по-малките градове в България могат да кандидатстват по схема „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие ІІ” (ИПГВР), финансирана в рамките на Оперативна Програма „Регионално развитие”

Схемата е насочена най-вече към:

  • Разработване на планове за градско възстановяване и развитие, които да подпомогнат осъществяването на дългосрочна визия за развитието на града, чрез реализация на проекти в градски територии с негативни тенденции в развитието или с нереализиран потенциал;
  • Постигане на синергия между действащи или в процес на подготовка или актуализация стратегически планове за интегрирано устойчиво регионално и местно развитие, секторни политики, програмни документи и устройствени схеми в рамките на градовете.

Разработване на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие и важно, защото съответствието с тях ще бъде задължително условие за финансиране на проекти за устойчиво градско развитие по линия на Структурните и Кохезионния фондове на ЕС за следващия програмен период (2014 – 2020 г.)

Общините, които могат да кандидатстват са: Асеновград, Горна Оряховица, Димитровград, Белоградчик, Златоград, Мездра, Попово, Севлиево, Берковица, Ивайловград, Никопол, Провадия, Троян, Ботевград, Карнобат, Нова Загора, Разлог, Тутракан, Генерал Тошево, Козлодуй, Нови пазар, Самоков, Червен бряг, Девин, Крумовград, Пещера, Сандански, Елхово, Малко Търново, Поморие, Свиленград.

Размерът на максимална сума на безвъзмездната финансова помощ за общините е Асеновград, Горна Оряховица, Димитровград е 500 000 лв., а за останалите общини до 200 000 лв.

Максималната продължителност на проектите не следва да надвишава 20 месеца.

Крайният срок за подаване на проектни предложения по схема „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие ІІ” (ИПГВР), финансирана в рамките на Оперативна Програма „Регионално развитие” е 30.04.2013 г.