Грижа за деца в риск

Грижа за деца в риск

Стартира нова схема по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП) за предоставяне на безвъзмездно финансиране „Деца и младежи в риск“.

Целта на програмата „Деца и младежи в риск” е да допринесе за подобряване на благосъстоянието на децата и младежите в риск чрез реализиране на три компонента:

  • Грижа за младежи в риск;
  • Грижа за деца в риск;
  • Изграждане на капацитет.

Настоящата схема се фокусира върху компонент 2 - Грижа за деца в риск и ще финансира дейности, свързани с:

  • По-добра подготовка за училище за деца от социално слаби семейства, включително роми;
  • По-добри социални умения на децата на възраст от 3 до 6 години;
  • По-добри езикови умения за децата от ромски семейства, които говорят на езици, различни от български.

Проектни предложения могат да представят общини и сдружения на общини в Република България, които управляват поне 5 детски градини в партньорство с всички публични институции, общини и НПО (които не извършват стопанска дейност).

Новата схема по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП) ще бъде отворена до 5-ти септември 2013 г., а общият размер на безвъзмездното финансиране е 1 849 412 евро.