По-добро управление в община Банско

По-добро управление в община Банско

Експертният екип на „ПроАктив Тийм“ ЕООД стартира своята работа по проект, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК).

Проектът на обща стойност близо 80 хил. лв. има за цел повишаване ефективността на управление в община Банско чрез изготвяне на Функционален анализ, разработване на Наръчник за работа на общинската администрация и провеждане на специализирани обучения за общинските служители.

Изпълнението на дейностите ще оптимизира структурата на общинската администрация за постигане на по-голяма ефективност и ефикасност и ще въведе правила за работа с цел повишаване качеството на предоставяните услуги на местната общност.

Очакваните резултати от проекта са:

  • Оптимизирана организационна структура на общинската администрация
  • Създадени вътрешни правила за по-ефективно управление
  • Повишено качество на работните процеси в общината

Проект „По-добро управление в община Банско”, финансиран от ОПАК, се очаква да приключи в началото на 2014 г.