За Оперативна програма „Околна среда“

Веселина Георгиева за спрените средства по ОП „Околна среда“

в предаването Investbook на телевизия Bulgaria OnAir – научихме ли уроците си и достатъчни ли са усилията на служебното правителство?

Какво предвижда Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020?

През новия програмен период ОПОС предвижда да финансира проекти по 5 приоритетни оси (без тази за техническа помощ):

  • Води – ВиК съоръжения в агломерации на 10 хил. е.ж.
  • Отпадъци – съоръжения за третиране, повторна употреба и оползотворяване на битови отпадъци, вкл. биоразградими и зелени отпадъци; демонстрационни проекти
  • Натура 2000 и биоразнообразие
  • Превенция и управление на риска от наводнения
  • Подобряване качеството на атмосферния въздух

Новото в ОПОС 2014-2020 е, че се предвижда и прилагане на финансови инструменти, които от една страна ще подпомогнат запълване на финансовия недостиг, особено в секторите Води и Отпадъци и от друга – ще дисциплинират бенефициентите. Целта е да се преодолее нагласата за изцяло безвъзмездно финансиране и да се постигне по-ефективно управление на финансовите ресурси. Когато крайните получатели са наясно, че всяка инвестиция има цена и тя се заплаща от тях, тогава наличният ресурс ще бъде разходван по-разумно и за по-приоритетни нужди.

Освен това има промяна и в крайните получатели на БФП – в сектор Води – ВиК дружествата, а в сектор отпадъци – освен общини ще бъдат финансирани и фирми. Принципно правилен подход, но трябва своевременно да се предприемат мерки за укрепване на капацитета на тези бенефициенти за управление на проектите, както и да не се загубят резултатите от работата на общините по подготовката на проекти за новия програмен период

Необходимите промени в подхода на Управляващия орган при изпълнението на ОПОС 2014-2020

На първо място, трябва всички участници в управлението и изпълнението на проектите по ОПОС да са наясно с условията. Трябва да има ясни и прозрачни правила и процедури, които да се прилагат еднакво за всички.

Най важното е да не се повтарят старите грешки, да се работи в диалог и координация с бенефициентите на ОПОС и да не се разпилява натрупаният капацитет през изминалия програмен период. Само така ще се гарантира устойчивост на програмата и ще се минимизира риска от неусвояване на безвъзмездната помощ.