Успешно изпълнен проект на община Банско по ОПАК

Успешно изпълнен проект на община Банско по ОПАК

Община Банско приключи успешно реализирането на проект „По-добро управление в община Банско“, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет“ (ОПАК).

В рамките на проекта, с помощта на експертите от ПроАктив Тийм ЕООД бяха изпълнени следните дейности:

  • Изготвяне на Функционален анализ на общинската администрация съгласно Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация;
  • Разработване на Наръчник за работа на общинска администрация Банско; и
  • Провеждане на специализирани обучения за служители на ръководни и неръководни длъжности от общината.

По време на изпълнението на проекта бяха постигнати следните резултати:

  • Оптимизирана организационна структура на общинската администрация
  • Създадени вътрешни правила за по-ефективно управление
  • Повишено качество на работните процеси в общината

Безвъзмездната помощ, отпусната от Оперативна програма „Административен капацитет“ (ОПАК) на община Банско като бенефициент, бе в размер на близо 79 хил. лв.