ИПГВР за още 15 общини

ИПГВР за още 15 общини

Още 15 общини ще получат финансиране за разработване на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие по Оперативна програма „Регионално развитие“ (ОПРР). 

На 3 септември 2013 г. с решение на Министерство на регионалното развитие бяха одобрени още 15 проектни предложения по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ “Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие II“ на обща стойност над 3,2 млн. лв.

Дейностите, които ще получат подкрепа, включват:

  • Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие с времеви хоризонт до 2020 г.;
  • Изготвяне на екологична оценка (ЕО), съгласно Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и оценка за съвместимост (ОС), съгласно Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и подзаконовите нормативни актове, когато е преценено като необходимо от компетентния орган;
  • Разработване на предпроектни проучвания за проекти, включени в Интегрираните планове за градско възстановяване и развитие.

Договори за БФП обаче, ще бъдат подписани само след постигане на окончателно съгласие с Европейската комисия по отношение на общините – конкретни бенефициенти по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., която в момента е в процес на подготовка.