МСП отново ще могат да се модернизират

МСП отново ще могат да се модернизират

Скоро предстои ново отваряне на схемата за технологична модернизация на малки и средни предприятия, която се финансира от Оперативна програма „Конкурентоспособност“. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ, която ще бъде предоставена този път е 97 791 500 лв.

Целта на процедурата е да допринесе за повишаване на конкурентоспособността на българските малки и средни предприятия от различни сектори, приоритетни за развитието на националната икономика (преработваща промишленост; далекосъобщения; информационни технологии и услуги; научноизследователска и развойна дейност), чрез насърчаване на инвестициите в съвременни технологии и оборудване.

Фирмите ще могат да получат грантово финансиране както следва:

  • Микро и малки предприятия – 70 % от общите допустими разходи по проекта
  • Средни предприятия – 60 % от общите допустими разходи по проекта

Минималният и максималният размер на безвъзмездната  финансова помощ ще се определят в зависимост от категорията на предприятието-кандидат:

  • Микро предприятия – мин. 100 000 лева, макс. 500 000 лева
  • Малки предприятия – мин. 200 000 лева, макс. 1 000 000 лева
  • Средни предприятия –мин. 300 000 лева, макс. 2 000 000 лева

Дейностите, които ще бъдат допустими за финансиране в рамките на проектите са:

  • По елемент „Инвестиции” – придобиване на оборудване, представляващо дълготраен материален актив или дълготрайни нематериални активи, пряко свързани с постигане на целите на проекта.
  • По елемент „Услуги” – консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение, визуализация и одит на проекта.

Очаква се схема „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”, която се финансира от Оперативна програма „Конкурентоспособност“ да бъде отворена до края на м. юли 2013 г.