Обявена е нова процедура за общините на стойност 2,5 млн.лв.

Оперативна програма „Административен капацитет”, лого

Новата схема се реализира по Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК), приоритетна ос I „Добро управление“, под-приоритет 1.3 „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики. Тя ще финансира проекти на общините, насочени към въвеждането на ефективни механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на общинските политики. Общинските администрации могат да кандидатстват с проекти на стойност от 20 000 лв. до 80 000 лв., а изпълнението им трябва да се реализира в рамките на 9 месеца.

По настоящата процедура не се изисква съ-финансиране на проекта от страна на кандидата.

Допустими са следните дейности:

  • разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики от общинските администрации.
  • разработване на анализи, провеждане на проучвания, изследвания, необходими за разработване на общинските планове за развитие;
  • провеждане на оценка на изпълняваните общинските планове за развитие с оглед разработване на общинските планове за развитие в периода 2014-2020 г.;
  • разработване на общински планове за развитие за периода 2014-2020 г.;
  • разработване/актуализиране на други стратегически документи на общинско ниво;
  • дейности за обществено консултиране на политики, провеждани от общинските администрации;
  • мерки за информиране относно политиките, провеждани от общинските администрации;
  • разработване и усъвършенстване на документи, свързани с изпълнението на конкретни политики общинските администрации;
  • провеждане на съпътстващи обучения, свързани с въведените правила и методики за мониторинг и контрол
  • дейности за информация и публичност относно целите, дейностите и резултатите на проекта.

Проектът може да се изпълнява в партньорство с други общински администрации на територията на страната. Партньорите следва да предложат умения и опит за изпълнение на дейностите, които биха допринесли за по-доброто изпълнение на проекта.

 Крайният срок за подаване на проектни предложения по ОПАК е 10.04.2013 г.