Новини

116 проекта продължават по Програмата за ТГС България – Турция

BG_TR

По Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег ИПП България – Турция 2014-2020 г., след проверката за административно съответствие и допустимост на подадените проектни предложения, 116 продължават на следващ етап. Предвижда се този етап – техническа оценка – да стартира през м. юли …

Нов срок за подаване на проекти по Интеррег Гърция – България

ellada-boulgaria-2

  Удължен е срокът за подаване на проекти по втората покана за набиране на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег V-А Гърция – България. Кандидатите могат да изготвят и подават своите проектни апликации до 22 април 2016 г. Официалното …

Втората покана по Интеррег Гърция – България е отворена за кандидатстване

ellada-boulgaria-2

На 14.12.2015 г. бе обявена втората покана за набиране на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество Гърция – България 2014-2020, чиято цел е подобряване на трансграничното сътрудничество между двете държави. Програмата е съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие …

Стартира Програмата за трансгранично сътрудничество България-Турция

BG_TR

На 16.11.2015 г. бе обявена първата покана за набиране на проектни предложения по Програмата Интеррег – ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020, чиято цел е подобряване на трансграничното сътрудничество между двете държави. Програмата е съфинансирана от Инструмента за пред-присъединителна помощ …

Първа покана по Интеррег България – Сърбия 2014-2020

BG_Serbia

На 17.08.2015 г. бе обявена първата покана за набиране на проектни предложения по Програмата Интеррег за трансгранично сътрудничество България – Сърбия 2014-2020 г., която се съфинансира от Инструмента за пред-присъединителна помощ (ИПП) II на Европейския съюз. Целите на програмата са …

Един успешно реализиран проект по ОПОС

Sozopol_PSOV

На 19 септември 2015 г. бе официално открита Пречиствателната станция за отпадъчни води (ПСОВ) на Созопол, изградена в рамките на проект „Интегриран проект за водния цикъл на Созопол – І Етап“, съфинансиран от Кохезионния фонд на ЕС чрез Оперативна програма „Околна …

Ново работно място

New_period

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020″ (ОПРЧР) предоставя възможност за създаване на устойчиви работни места за безработни и неактивни лица. Това се случва в рамките на отворената в края на м. юли схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ …

Нова възможност за заетост на младежи до 29 г.

ESF

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. (ОПРЧР) скоро ще предостави нова възможност за заетост на младежи до 29 г. Процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) се нарича „Активни“ и ще бъде отворена за кандидатстване в края …

Провеждане на обучения на служителите от МОСВ

Оперативна програма „Административен капацитет”, лого

В рамките на проект, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК), през м. май 2015 г. стартира провеждането на специализирани обучения за служителите от Министерство на околната среда и водите (МОСВ). Специализираните обучения ще се организират от ДЗЗД „Организационно развитие“, …

Стартира Interreg Румъния – България

CBC_RO_BG

На 26 март 2015 г. стартира програмата за транс-гранично сътрудничество Interreg Румъния – България, която ще се осъществява с финансова подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) в общ размер на 215 745 513 евро. Interreg Румъния – България ще финансира проекти на …

Нови две оперативни програми одобрени от ЕК

New_period_1

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОПНОИР) и Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) получиха одобрение от Европейската комисия. В периода 2014-2020 г. по ОПНОИР ще бъдат предоставени над 701 млн. евро за повишаване качеството на българското образование в съответствие с …

Възможности за финансиране от ОПРЧР

New_period_1

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) е една от програмите, която финансира проекти на широк кръг бенефициенти – общини, НПО, организации за посреднически услуги на пазара на труда, центрове за информация и професионално ориентиране, социални партньори, фирми. През 2015 г. …

Проекти на гражданското общество

logo_en

Проекти на гражданското общество ще бъдат финансирани по програма „Европа за гражданите“ по направление „Демократична ангажираност и гражданско участие“. Програма „Европа за гражданите“ за периода 2014-2020 г., е важен инструмент, чиято цел е 500-те милиона жители на Европейския съюз да …

Предстоящи процедури по ОПРР

OPRG

В началото на новия програмен период 2014-2020 г. всички Управляващи органи на Оперативни програми публикуваха индикативни годишни работни програми. Ето какво предстои през 2015 г. по Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР): През м. март се очаква да бъдат обявени …

Как да спасим парите от ЕС за 2014 г.

EU_flag.jpg

Първата година от новия програмен период (2014-2020 г.) през който България ще усвоява безвъзмездна помощ от ЕС вече изтича, а нито една от оперативните програми (ОП) все още не е одобрена от Европейската комисия (ЕК). Страната ни не е единствената …

Оценка на изпълнението на Регионалния план за развитие на ЮИР 2007-2013 г.

bulgaria

Стартира последваща оценка на изпълнението на Регионалния план за развитие на Югоизточен район (ЮИР) за периода 2007-2013 г. Оценката ще бъде извършена с помощта на екипа на ПроАктив Тийм, който е водещ в Обединение „Консултанти за оценка на регионалното планиране“. …

За Оперативна програма „Околна среда“

OPE_logo_1.jpg

Веселина Георгиева за спрените средства по ОП „Околна среда“ в предаването Investbook на телевизия Bulgaria OnAir – научихме ли уроците си и достатъчни ли са усилията на служебното правителство? Какво предвижда Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020? През новия програмен период ОПОС …

Разпределение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г.

EU_flag.jpg

След като Споразумението за партньорство между Европейска комисия и България е вече факт, ето какво е разпределението на безвъзмездната помощ между отделните оперативни програми за програмния период 2014-2020 г.: ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура” (ОПТТИ) – 1 604 млн. евро Основни …

Споразумението за партньорство на Р България с Европейската комисия

EU_flag.jpg

Споразумението за партньорство представлява национален стратегически документ, който очертава рамката за управление на Структурните и Инвестиционни фондове на ЕС в България през програмния период 2014-2020 г. То е наследник на Националната стратегическа референтна рамка 2007-2013 г., като освен трите структурни …

Обществено обсъждане на ОПР на община Созопол

Оперативна програма „Административен капацитет”, лого

На 30 юли 2014 г. ще се проведе обществено обсъждане на Общинския план за развитие и Концепцията за пространствено развитие на община Созопол за периода 2014 – 2020 г. Тези два стратегически документа се изготвят в рамките на проект „Разработване на …

Регионален туристически продукт „Западни Родопи“

Devin

Стартира официалният интернет-сайт на Регионален туристически продукт „Богатствата на Западни Родопи“. На него можете да намерите полезна информация за видовете туризъм, забележителностите и маршрутите, както и за предстоящи събития. Регионалният туристически продукт (РТП) на общините Борино, Брацигово, Девин и Доспат е разработен с помощта на ПроАктив …

Предстои първа копка на ВиК мрежа в Созопол

OPE_logo_1.jpg

На 29 май от 11:30 ч. ще бъде извършена първа копка на обект „Строителство на ВиК мрежа в землището на гр. Созопол – кв. Мисаря“. Обектът е част от Интегрирания проект за водния цикъл на община Созопол – І етап, …

Успешно изпълнен проект на община Банско по ОПАК

Оперативна програма „Административен капацитет”, лого

Община Банско приключи успешно реализирането на проект „По-добро управление в община Банско“, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет“ (ОПАК). В рамките на проекта, с помощта на експертите от ПроАктив Тийм ЕООД бяха изпълнени следните дейности: Изготвяне на Функционален анализ на …

Работни срещи в Созопол и Девин

Forum_Sz

В изпълнение на текущи проекти по ОП „Административен капацитет“ (ОПАК), в периода 24 март – 4 април 2014 г. екипът на ПроАктив Тийм проведе две работни срещи с експерти от общинските администрации в Созопол и Девин. Първата работна среща се …

Обучение за наблюдение и контрол върху местните политики в община Девин

Training_Devin

В рамките на проект, финансиран от ОП „Административен капацитет“ (ОПАК), на 13 и 14 март 2014 г. в община Девин се проведоха два еднодневни обучителни модула на тема „Правила и методики за мониторинг и контрол на изпълнението на местни политики“. …

Община Созопол с нов Общински план за развитие за периода 2014-2020 г.

Оперативна програма „Административен капацитет”, лого

Община Созопол започна подготовката на Общинския план за развитие за новия програмен период в изпълнение на проект, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет“  (ОПАК). Проектът има за цел въвеждане на механизми за мониторинг и контрол при изпълнението на общинските политики …

Програмиране на регионалното развитие – проблеми и предизвикателства

OPRR_2020

В момента, наред с продължаващите преговори на българското правителство с Европейската комисия по Оперативните програми за новия програмен период (2014 – 2020 г.), върви и процесът по изготвяне на Общинските планове за развитие. Според Методическите указания от 2011 г. на …

Иновации за зелена индустрия

Norway_grants

Обявена е втората покана за проектни предложения по програма „Иновации за зелена индустрия”, която се финансира с помощта на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Това е програма, която е насочена към развитие на бизнеса в България и цели да …

Нови стратегически документи за Община Девин

Devin

Нови стратегически документи ще бъдат разработени за Община Девин за новия програмен период с безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма „Административен капацитет“ (ОПАК). В рамките на проект „Ефективна координация и мониторинг при разработване и провеждане на политики за местно развитие …

ОПАК отвори нова схема за общините на стойност 4 млн. лв.

IMG_0201

Оперативна програма „Административен капацитет“ (ОПАК) отново ще финансира общини с безвъзмездна помощ на стойност 4 млн. лв. Новата схема е насочена към повишаване на квалификацията на служителите в общинската администрация чрез обучение в страната и стартира по приоритетна ос ІI …

Община Созопол стартира нов проект по ОПАК

Оперативна програма „Административен капацитет”, лого

Община Созопол ще изпълнява нов проект, финансиран чрез безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК). Чрез реализирането на проекта ще се повиши качеството на предоставяните услуги за гражданите и бизнеса, като се подобри ефективността на работата в общинската …

Дългоочакваната схема за „Технологична модернизация в МСП” вече е отворена

logo3

Малките и средни предприятия отново ще имат възможност до края на годината да модернизират своите производства чрез новата схема, която стартира по Оперативна програма „Конкурентоспособност“. Основната цел на процедурата е да допринесе за повишаване на конкурентоспособността на българските малки и …

ОПАК стартира още три нови процедури

Оперативна програма „Административен капацитет”, лого

Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК) стартира три нови процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от ЕС. По първата процедура могат да кандидатстват областните и централни администрации. Тя е насочена към повишаване на квалификацията и професионализма на служителите от централната …

Популяризиране на проект „Богатствата на Западни Родопи“

Planinska_1

Обединение „Западни Родопи”, с водещ партньор „ПроАктив Тийм” ЕООД е избрано за изпълнител на дейностите за промотиране на регионален туристически продукт в рамките на проект „Богатствaтa на Западни Родопи”, който се съ-финансира от Оперативна програма „Регионално развитие” (ОПРР). Това е …

ИПГВР за още 15 общини

EU_flag.jpg

Още 15 общини ще получат финансиране за разработване на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие по Оперативна програма „Регионално развитие“ (ОПРР).  На 3 септември 2013 г. с решение на Министерство на регионалното развитие бяха одобрени още 15 проектни предложения …

Обществено обсъждане на Функционални анализи

Kresna_OPAC

На 22.08.2013 г. ще се проведе общественото обсъждане на Функционалните анализи на общините Кресна, Струмяни и Сандански. Документите са изготвени в рамките на проект „Повишаване ефективността на управление в общините Кресна, Сандански и Струмяни”, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет” …

По-добро управление в община Банско

20130726_124805

Експертният екип на „ПроАктив Тийм“ ЕООД стартира своята работа по проект, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК). Проектът на обща стойност близо 80 хил. лв. има за цел повишаване ефективността на управление в община Банско чрез изготвяне на Функционален анализ, разработване на Наръчник за …

МСП отново ще могат да се модернизират

logo3

Скоро предстои ново отваряне на схемата за технологична модернизация на малки и средни предприятия, която се финансира от Оперативна програма „Конкурентоспособност“. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ, която ще бъде предоставена този път е 97 791 500 лв. Целта на процедурата е да допринесе …

Грижа за деца в риск

test4.png

Стартира нова схема по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП) за предоставяне на безвъзмездно финансиране „Деца и младежи в риск“. Целта на програмата „Деца и младежи в риск” е да допринесе за подобряване на благосъстоянието на децата и младежите в риск …

Фокус групи в Кресна, Сандански и Струмяни

Оперативна програма „Административен капацитет”, лого

В изпълнение на проект „Повишаване ефективността на управление в общините Кресна, Сандански и Струмяни“, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет“ (ОПАК), в периода 6-10 юни 2013 г. ще бъдат проведени фокус-групи в трите общини – бенефициенти. Целта на фокус групите е …

Внедряване на иновации в предприятията

logo3

Отворена е нова схема „Внедряване на иновации в предприятията“, която се финансира по Оперативна програма „Конкурентоспособност“. Целта на схемата е да повиши ефективността и конкурентоспособността  на българските предприятия чрез предоставяне на подкрепа за внедряване на иновативни продукти (стоки или услуги) и …

Повишаване ефективността на общините Кресна, Сандански и Струмяни

Оперативна програма „Административен капацитет”, лого

Консултантският екип на Обединение „ПроАктив Адвайзърс“ ДЗЗД, в което участват „ПроАктив Тийм” ЕООД – водещ партньор и „Интеладвайзърс” ЕООД, стартира своята работа по проект, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК). Проектът на обща стойност над 150 хил. лв. има …

Прием по мерки 114 и 122 от ПРСР

mountain.jpg

От 29 април стартира приемът на заявления по Мярка 114 „Използване на консултантски услуги от фермери и собственици на гори” и Мярка 122 „Подобряване икономическата стойност на горите” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Документи по мярка 114 …

Развитие на електронното управление

Оперативна програма „Административен капацитет”, лого

3 млн. лв. се отпускат по Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК), приоритетна ос ІІІ „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление“, под-приоритет 3.2. „Стандартна информационно-комуникационна среда и оперативна съвместимост”. Новата схема е насочена към разширяването на функционалността на единния …

Очаква се прием на заявления за подпомагане по 15 мерки по ПРСР за 2013 г.

zemedelie

Индикативният график за прием на заявления за подпомагане по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г. (ПРСР) за календарната 2013 година вече е готов. Предстои да бъдат отворени приеми по 11 мерки от Програмата за развитие на селските райони през …

Община Созопол стартира проект за 75 млн. лева по ОПОС

Проект по Оперативна програма опазване на околната среда в Созопол

Община Созопол стартира изпълнението на Интегриран воден проект на стойност над 75 млн. лева, който се съ-финансира от Кохезионния фонд на ЕС чрез Оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС). При изпълнението на проекта, община Созопол ще бъде подпомагана от външна консултантска …

Повишаване квалификацията на служителите в администрацията

Оперативна програма „Административен капацитет”, лого

Новостартиралата схема по Приоритет 2 „Управление на човешките ресурси” на Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК) има за цел подобряването на професионалната компетентност на служителите в администрацията на общинско, областно и централно ниво за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията им …

По-екологичен градски транспорт в пет от големите градове в страната

eco-transport

София, Варна, Бургас, Плевен и Стара Загора ще получат финансиране от Оперативна програма „Околна среда” (ОПОС) за изпълнението на дейности за подобряване на качеството на атмосферния въздух чрез осигуряване на по-екологични превозни средства на градския транспорт. Новата процедура ще позволи …

Община Девин ще развива регионален туристически продукт

Програма Развитие на човешките ресурси

На 22.02.2013 г. Община Девин подписа договор по Оперативна програма „Регионално развитие” (ОПРР). Проектът, изготвен с помощта на  експертите от ПроАктив Тийм ЕООД предвижда дейности за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите на стойност 460 хил. лв. Партньори на …

Община Девин подписва договор по ОПРР за 460 хил. лв.

mountain.jpg

Община Девин ще подпише договор по Оперативна програма „Регионално развитие” (ОПРР) за подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите на стойност 460 хил. лв. Одобреният проект „Богатствата на Западни Родопи” е изготвен с помощта на експертите …

Обявена е нова процедура за общините на стойност 2,5 млн.лв.

Оперативна програма „Административен капацитет”, лого

Новата схема се реализира по Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК), приоритетна ос I „Добро управление“, под-приоритет 1.3 „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики. Тя ще финансира проекти на общините, насочени към въвеждането на ефективни механизми за …

Над 7 млн. лв за градско възстановяване и развитие в 31 града

oprr.jpg

Общините на 31 от по-малките градове в България могат да кандидатстват по схема „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие ІІ” (ИПГВР), финансирана в рамките на Оперативна Програма „Регионално развитие” Схемата е насочена най-вече към: Разработване на планове …

Подобряване на трансграничното сътрудничество между България и Македония

Транс-гранично сътрудничество България - Македония, лого

Стартира набирането на проектни предложения по „Програмата за транс-гранично сътрудничество между България и Македония”, съ-финансирана от Инструмента за пред-присъединителна помощ (IPA). Общият бюджет на Програмата е над 3 млн. евро. Програмата е насочена към постигането на следните специфични цели: Насърчаване …

Стартира програмата за подкрепа на неправителствени организации

eea-grants-ico

На 22 ноември 2012 г. бе представена Програма за подкрепа на неправителствени организации, финансирана от Норвегия, Исландия и Лихтенщайн чрез Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г. По тази програма ще бъдат предоставени 11,8 млн. евро на …

Общините могат да кандидатстват за техническа помощ по ОП „Регионално развитие”

dostapna-gradska-sreda-ico

МРРБ откри нова схема „В подкрепа за следващия програмен период“, насочена към разработване на готови проекти, с които общините – конкретни бенефициенти ще могат да кандидатстват за финансиране през следващия програмен период 2014 – 2020 г. по Оперативна програма „Регионално развитие“. Крайният …

Схема „Ново работно място” по ОП “Развитие на човешките ресурси”

novo-rabotno-miasto

Обучение и заетост за безработни младежи Стартът на новата схема „Ново работно място” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” предвижда да се осигури обучение и заетост на безработни младежи до 29-годишна възраст за период от 6 до 12 месеца. Общият …

Финансиране за организиран транспорт до и от работното място

eco-transport

Нова схема по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, от която могат да се възползват работодателите, е „На път“. Тази схема предоставя финансиране за организиран транспорт до и от работното място за заетите в съответното предприятие лица за период до …

Успешен проект в община Поморие

Лого на Община Поморие

96,7 млн. лева тръгват към община Поморие Експертите от „ПроАктив Тийм” ЕООД подпомогнаха община Поморие в процеса на кандидатстване по Оперативна програма „Околна среда” като предоставиха консултации и изготвиха формуляр за кандидатстване и финансов анализ за проект „Реконструкция и модернизация …