Обществено обсъждане на ОПР на община Созопол

Обществено обсъждане на ОПР на община Созопол

 На 30 юли 2014 г. ще се проведе обществено обсъждане на Общинския план за развитие и Концепцията за пространствено развитие на община Созопол за периода 2014 – 2020 г. Тези два стратегически документа се изготвят в рамките на проект „Разработване на Общински план за развитие на Община Созопол 2014 – 2020 г.”, одобрен за финансиране по Оперативна програма „Административен капацитет“ (ОПАК), съ-финансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Общата цел на проекта е въвеждане на механизми за мониторинг и контрол при изпълнението на общинските политики в община Созопол, а специфичните цели са:

  • Гарантиране на възможностите за публичното участие и контрол на местната общност при разработването и прилагането на общински политики в община Созопол
  • Засилване на прозрачността при разработването, изпълнението, контрола и оценката на стратегически общински документи

В резултат от изпълнение на проектните дейности община Созопол ще разполага с основните стратегически документи, на базата на които ще може да реализира политики за местно развитие и да изпълнява проекти, финансирани от фондовете на ЕС.

Крайната дата за изпълнение на проекта, който се осъществява с безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма „Административен капацитет“ (ОПАК) е 8 август 2014 г.