Община Созопол стартира нов проект по ОПАК

Община Созопол стартира нов проект по ОПАК

Община Созопол ще изпълнява нов проект, финансиран чрез безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК). Чрез реализирането на проекта ще се повиши качеството на предоставяните услуги за гражданите и бизнеса, като се подобри ефективността на работата в общинската администрация.

В рамките на проекта консултантският екип на „ПроАктив Тийм” ЕООД ще реализира редица дейности, сред които:

  • изготвяне на Функционален анализ в общинската администрация;
  • разработване на вътрешни правила за работата на общината;
  • разработване на Стратегия за организационно развитие;
  • провеждане на обучения за повишаване на ефективността на работа на служителите.

В резултат от помощта, оказана от консултанта, ще се постигне оптимизация на организационната структура на община Созопол, премахване на дублиращи се функции, подобряване на цялостната организация на работа на общинската администрация и ще се създадат предпоставки за нейното по-нататъшно организационно развитие.

Работата по проекта, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК) трябва да приключи през м. септември 2014 г.