Нови две оперативни програми одобрени от ЕК

Нови две оперативни програми одобрени от ЕК

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОПНОИР) и Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) получиха одобрение от Европейската комисия.

В периода 2014-2020 г. по ОПНОИР ще бъдат предоставени над 701 млн. евро за повишаване качеството на българското образование в съответствие с нуждите на бизнеса от квалифицирана работна ръка, както и за подобряване условията за обучение в научни заведения.

По ОПДУ, която през новия програмен период обединява Оперативна програма „Административен капацитет“ (ОПАК) и Оперативна програма „Техническа помощ“ (ОПТТ), ще бъдат финансирани проекти за подобряване на услугите и оптимизиране на структурите и функциите на администрацията. Други важни мерки, за които ще бъде заделена безвъзмездна финансова помощ по тази програма са такива, свързани с комплексното административно обслужване, развитието на електронното управление и реформата на съдебната система. Програмата е на обща стойност над 335 млн. евро.

Очаква се първите процедури за набиране на проектни предложения по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОПНОИР) и Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) да стартират през първата половина на 2015 г.