ОПАК отвори нова схема за общините на стойност 4 млн. лв.

ОПАК отвори нова схема за общините на стойност 4 млн. лв.

Оперативна програма „Административен капацитет“ (ОПАК) отново ще финансира общини с безвъзмездна помощ на стойност 4 млн. лв. Новата схема е насочена към повишаване на квалификацията на служителите в общинската администрация чрез обучение в страната и стартира по приоритетна ос ІI „Управление на човешките ресурси”. Общините могат да подават проекти на стойност от 20 000 до 200 000 лв. до 31.01.2014 г., 17.30 часа. По настоящата процедура не се изисква съ-финансиране от страна на кандидатите.

Допустимите дейности са:

  • Обучения, които са включени в каталога за обучения на Института по публична администрация (ИПА), с изключение на обученията за служебно развитие – Въведение в държавната администрация (З0-01) и Основи на управлението в държавната администрация (З0-02), както и за разработване на проекти по оперативните програми – задължителна дейност.
  • Компютърно обучение и чуждоезиково обучение, различно от предлаганите от ИПА.
  • Обучения, които не са включени в каталога на ИПА (напр. работа със специфични групи граждани, обучения в ключови компетентности: екипна ефективност, лична ефективност, ефективно лидерство и др.).
  • Провеждане на специализирани обучения, които са пряко обвързани със специфичната дейност, която изпълняват съответните служители.

Срокът за изпълнение на одобрените проекти по Оперативна програма „Административен капацитет“ (ОПАК) ще бъде 12 месеца.