Оценка на изпълнението на Регионалния план за развитие на ЮИР 2007-2013 г.

Оценка на изпълнението на Регионалния план за развитие на ЮИР 2007-2013 г.

Стартира последваща оценка на изпълнението на Регионалния план за развитие на Югоизточен район (ЮИР) за периода 2007-2013 г. Оценката ще бъде извършена с помощта на екипа на ПроАктив Тийм, който е водещ в Обединение „Консултанти за оценка на регионалното планиране“.

Основната цел е да се изготви независима и обективна последваща оценка за изпълнението на Регионалния план за развитие на Югоизточен район за периода 2007-2013 г., която да предостави точна информация на заинтересованите страни за общото въздействие и степента на постигане на целите и приоритетите за развитието на района, за ефективността и ефикасността на използваните ресурси и която да даде изводи и препоръки за актуализация на приетата стратегическа рамка за регионално развитие в периода 2014-2020 г.

За целите на оценката на 16.10.2014 г. в Областна администрация Бургас и на 17.10.2014 г. в Областна администрация Стара Загора ще бъдат проведени фокус групи и дълбочинни интервюта със заинтересованите страни. 

Работата по извършване на последваща оценка на Регионалния план за развитие на Югоизточен район (ЮИР) за периода 2007-2013 г. следва да приключи до средата на м. ноември 2014 г.