Предстои първа копка на ВиК мрежа в Созопол

Предстои първа копка на ВиК мрежа в Созопол

На 29 май от 11:30 ч. ще бъде извършена първа копка на обект „Строителство на ВиК мрежа в землището на гр. Созопол – кв. Мисаря“. Обектът е част от Интегрирания проект за водния цикъл на община Созопол – І етап, който се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“ (ОПОС).

Общата стойност на проекта е над 75 млн. лева, като безвъзмездната помощ предоставяна по линия на Кохезионния фонд на ЕС чрез ОПОС е 58,2 млн. лева, а финансирането от държавния бюджет е 14,6 млн. лева. Главната цел на проекта е изграждане на устойчива система за водите и отпадъчните води в гр. Созопол и гр. Черноморец (община Созопол) чрез повишаване на качеството на съществуващите услуги и намаляване на отрицателното въздействие на заустваните отпадъчни води в унисон с практиките и политиките на ЕС.

Освен изграждане на ВиК мрежа в кв. Мисаря, Интегрираният воден цикъл на Созопол включва още строителство на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ), ВиК мрежа в гр. Созопол – стар и нов град, ВиК мрежа в гр. Черноморец и дълбокоморско заустване на пречистените от ПСОВ води. Към момента вече е завършен и първият обект по проекта – Входна помпена станция на ПСОВ – Созопол.

Крайният срок за приключване на проекта, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“ (ОПОС) е средата на 2015 г.