Предстоящи процедури по ОПРР

Предстоящи процедури по ОПРР

В началото на новия програмен период 2014-2020 г. всички Управляващи органи на Оперативни програми публикуваха индикативни годишни работни програми. Ето какво предстои през 2015 г. по Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР):

През м. март се очаква да бъдат обявени две процедури за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП):

  • „Регионални пътища“ с бенефициент Агенция „Пътна инфраструктура“. Целта на тази процедура е подобряване мобилността на регионално равнище чрез свързването на второстепенни и третостепенни възли с инфраструктурата на транс-европейската транспортна мрежа, а общият размер на БФП е над 380 млн. лв.
  • „Регионална образователна инфраструктура“ с бенефициенти професионални, специализирани и спортни училища, училища по изкуствата и културата, обслужващи звена на МОН и общини. Целта на процедурата е да се създадат условия за модерни образователни услуги, а общият размер на БФП е малко над 181 млн. лв.

От м. май 39 общини за градовете от 1-во до 3-то ниво съгласно Националната концепция за пространствено развитие ще могат да подават проекти в рамките на Интегрираните планове за градско възстановяване и развитие, които бяха разработени през изминалия програмен период. Общият размер на БФП в рамките на тази процедура е над 1 млрд. лв. и ще бъде предоставена за проекти за обновяване на общинска образователна и културна инфраструктура, модернизация на социална инфраструктура, създаване на съвременни социални жилища за маргинализираните групи, енергийна ефективност и ВЕИ в административните сгради на държавната и общинската администрация, подобряване на градската среда, зони с потенциал за икономическо развитие, насърчаване на устойчива мултимодална градска мобилност.

Крайният срок за подаване на проектни предложения по всяка една от посочените процедури ще бъде в зависимост от проектната готовност на конкретните бенефициенти.