Очаква се прием на заявления за подпомагане по 15 мерки по ПРСР за 2013 г.

zemedelie

Индикативният график за прием на заявления за подпомагане по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г. (ПРСР) за календарната 2013 година вече е готов.

Предстои да бъдат отворени приеми по 11 мерки от Програмата за развитие на селските райони през тази година. Предстои също така да бъдат уточнени конкретните дати за стартиране на приема, бюджета и приоритетните дейности по различните мерки.

Съгласно индикативният график, кандидатите за млади фермери по мярка 112 могат да подават своите заявления от 27 май до 14 юни. Срокът за кандидатстване по мярка 121 за модернизация на стопанства е от 20 май до 14 юни, а по 114-а мярка за фермерите и собствениците на гори – от 22 април до 17 май.

Най-дълъг срок за прием ще има по мярка 122 „Подобряване на икономическата стойност на горите“ – от 22 април до 16 август.

Прием по мерки 311 и 312 ще се извършва в периода от 6 до 31 май. По тези мерки няма да се допускат проекти за производството и продажбата на енергия от ВЕИ и по-специално за инвестиции за изграждане на фотоволтаични електроцентрали.

Общинските администрации могат да кандидатстват по мерки 321 и 322 от 8 юли до 2 август.

За насърчаване на туристическите дейности по мярка 313 срокът отново е от 8 юли до 2 август.

По Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г. (ПРСР) могат да кандидатстват физически и юридически лица, общини и НПО от списъка на общините, попадащи в селските райони в страната.