Прием по мерки 114 и 122 от ПРСР

Прием по мерки 114 и 122 от ПРСР

От 29 април стартира приемът на заявления по Мярка 114 „Използване на консултантски услуги от фермери и собственици на гори” и Мярка 122 „Подобряване икономическата стойност на горите” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР).

Документи по мярка 114 ще се приемат до 23 май 2013 г. Могат да кандидатстват земеделски стопани и собственици на гори за подобряване устойчивото управление на техните стопанства чрез консултантски услуги. Документите се подават в областните дирекции на ДФ „Земеделие“ по постоянен адрес или адрес на управление на ползвателя на помощта. Бюджетът по мярката е над 430 хил. евро. Безвъзмездната помощ достига до 80% от одобрените разходи, които не бива да надвишават 1500 евро за консултации на земеделски стопани и 240 евро за консултации на собственици на гори.

Документи по мярка 122 ще се приемат до 23 август 2013 г. в областните дирекции на фонда по място на извършване на инвестицията. По мярката могат да кандидатстват както физически, така и юридически лица – собственици на гори с площ по-голяма от 0,5 ха, а също и общини, притежаващи над 10 ха гори. Предвиденият бюджет възлиза на близо 5 млн. евро. Максималната субсидия  покрива до 60% от разходите на бенефициентите, а максималният размер на общите допустими разходи за един кандидат е 600 000 евро.

Приемът на заявления по всички мерки на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за настоящия програмен период приключва в края на 2013 г.