Проведени специализирани обучения

Training_Devin

  • Експертите от ПроАктив Тийм проведоха два еднодневни обучителни модула на тема „Правила и методики за мониторинг и контрол на изпълнението на местни политики в община Девин“. Обучението е част от дейностите по проект „Ефективна координация и мониторинг при разработване и провеждане на политики за местно развитие в Община Девин“, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет” 2007 – 2013 г.
  • ПроАктив Тийм проведе обучение на служителите от общинската администрация в Банско по целеполагане и отчитане на цели, изграждане на екип и ефективност, ефикасност и икономичност при предоставяне на общински услуги. Обучението се реализира в рамките на проект „По-добро управление в община Банско”, финансиран в рамките на ОП „Административен капацитет” 2007 – 2013 г.
  • Специализиран обучителен семинар за публично-частно партньорство за администрациите на общините Созопол, Приморско и Царево в рамките на проект „Повишаване на административния капацитет на общинските администрации в Созопол, Приморско и Царево за прилагане на ПЧП за местно развитие”, финансиран от ОП „Административен капацитет” 2007 – 2013 г.