Провеждане на обучения на служителите от МОСВ

Провеждане на обучения на служителите от МОСВ

В рамките на проект, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК), през м. май 2015 г. стартира провеждането на специализирани обучения за служителите от Министерство на околната среда и водите (МОСВ).

Специализираните обучения ще се организират от ДЗЗД „Организационно развитие“, в което участва и ПроАктив Тийм ЕООД, като темите, по които ще бъдат обучавани служителите на министерството са:

  • Основни принципи на европейското законодателство в областта на управлението на отпадъци
  • Екосистемни услуги – международен опит при прилагане на методи за картиране и определяне на състоянието на екосистемите и предоставяните от тях екосистемни услуги
  • Кадастър и устройствено планиране
  • Създаване на законови и подзаконови нормативни актове

Целта на проект „Повишаване на професионализма и квалификацията на служителите от МОСВ чрез специализирани обучения”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК) е повишаване качеството на предлаганите от Министерството на околната среда и водите услуги за гражданите и бизнеса.