Стартира програмата за подкрепа на неправителствени организации


Европейското икономическо пространство, eea grants, лого

На 22 ноември 2012 г. бе представена Програма за подкрепа на неправителствени организации, финансирана от Норвегия, Исландия и Лихтенщайн чрез Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г. По тази програма ще бъдат предоставени 11,8 млн. евро на НПО за реализирането на проекти насочени в четири основни области:

  • Демокрация, права на човека и добро управление
  • Социално включване и овластяване на уязвими групи
  • Устойчиво развитие и опазване на околната среда
  • Изграждане на капацитета на НПО

По програмата ще се финансират микро-, малки, средни и големи проекти на стойност съответно:

  • за микропроекти – до 5 000 евро
  • малки проекти – от 5 001 до 20 000 евро
  • средни проекти – от 20 001 до 50 000 евро
  • големи проекти – от 50 001 до 200 000 евро

Заложени са и специфични условия, на които трябва да отговарят проектите, за да получат финансиране:

  • Поне 10 % от общия индикативен бюджет да са насочени към младежки организации и/или дейности, чиято целева група са деца и младежи, или
  • Поне 10 % от общия индикативен бюджет да са насочени към проекти, свързани с ромското включване

Първият конкурс за набиране на проектни предложения по Програма за подкрепа на неправителствени организации чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство ще стартира през януари 2013 г.

ПроАктив тийм логооще новини >