Проекти на гражданското общество

Проекти на гражданското общество

Проекти на гражданското общество ще бъдат финансирани по програма „Европа за гражданите“ по направление „Демократична ангажираност и гражданско участие“.

Програма „Европа за гражданите“ за периода 2014-2020 г., е важен инструмент, чиято цел е 500-те милиона жители на Европейския съюз да получат по-активна роля в развитието на Общността. Направление „Демократична ангажираност и гражданско участие ще подпомага дейности, които обхващат гражданското участие в най-широк смисъл: дейности за определяне на политическата програма, застъпничество по време на подготвителния етап и договаряне на предложенията в областта на политиката, както и предоставяне на обратна връзка относно свързаните инициативи, които се изпълняват.

Проектите по мярка „Проекти на гражданското общество“ трябва да включват най-малко две от следните три вида дейности:

  • Насърчаване на обществената ангажираност и солидарността: дейности, които могат да насърчат дебата/кампаниите/действията във връзка с теми от общ интерес в по-широкия контекст на правата и задълженията на гражданите на Съюза и които могат да направят връзка с европейската политическа програма и процеса на разработване на политики.
  • Събиране на становища: дейности, които са насочени към събиране на личните становища на гражданите по конкретна тема, определяна ежегодно и които благоприятстват т.нар. „подход отдолу нагоре“ (включително използването на социални мрежи, уебинари и др.) и медийната грамотност.
  • Доброволческа дейност: дейности за насърчаване на солидарността сред гражданите на Съюза и извън него.

По програмата могат да кандидатстват организации с нестопанска цел, образователни, културни и научноизследователски институции в партньорство, вкл. с публични органи на местно и регионално ниво.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) по проектите е 150 хил. евро, а крайният срок за подаване на проектни предложения е 1 март 2015 г.