Проекти по Оперативна програма „Регионално развитие“

Проекти по Оперативна програма „Регионално развитие“

Богатствата на Западни Родопи

„ПроАктив Тийм“ ЕООД, водещ партньор в Обединение „Западни Родопи“ изпълни дейности по промотиране на регионален туристически продукт, създаден в рамките на проект „Богатствата на Западни Родопи“. Проектът на стойност над 460 хил. лв. се реализира от общините-партньори Девин, Доспат, Борино и Брацигово с безвъзмездната финансова помощ от Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г.


Разработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Бургас

Като част от Обединение „Устойчиво развитие за Бургас”, „ПроАктив Тийм” ЕООД взе участие в разработването на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Бургас. Интегрираният план за градско възстановяване и развитие на гр. Бургас е основен документ в съответствие с който ще се отпуска безвъзмездна финансова помощ по ОП „Региони в растеж“ за периода 2014 – 2020 г.