Развитие на електронното управление

Развитие на електронното управление

3 милиона лева се отпускат по Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК), приоритетна ос ІІІ „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление“, под-приоритет 3.2. „Стандартна информационно-комуникационна среда и оперативна съвместимост”.

Новата схема е насочена към разширяването на функционалността на единния портал за предоставяне на електронни административни услуги като точка за достъп до Единното звено за контакт (ЕЗК) и осигуряване на оперативна съвместимост на информационните системи на администрациите на хоризонтално ниво.

Могат да кандидатстват всички централни администрации, като предвидената минимална стойност на проектите е 20 000 лв., а максималната – 400 000 лв.

Примерни допустими дейности по процедурата са:

  • изграждане на информационно-комуникационни системи или надграждане на съществуващи такива;
  • разработване и внедряване на нови модули към съществуващи информационни системи;
  • усъвършенстване на съществуващи и внедряване на нови електронни административни услуги;
  • създаване на условия за достъп на хората с увреждания до административни услуги и други.

Продължителност на проектите трябва да е до 18 месеца.

Краен срок за подаване на проектни предложения по Оперативна програма „Административен Капацитет” (ОПАК) – 31.05.2013 г., 17.30 часа.