Споразумението за партньорство на Р България с Европейската комисия

Споразумението за партньорство на Р България с Европейската комисия

Споразумението за партньорство представлява национален стратегически документ, който очертава рамката за управление на Структурните и Инвестиционни фондове на ЕС в България през програмния период 2014-2020 г. То е наследник на Националната стратегическа референтна рамка 2007-2013 г., като освен трите структурни фонда  - Кохезионен фонд (КФ), Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Европейски социален фонд (ЕСФ) обхваща и финансирането по линия на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР).

Споразумението за партньорство идентифицира четири стратегически взаимно допълващи се приоритета, чрез които държавата ще приложи политиката на сближаване на ЕС в съответствие със Стратегията „Европа 2020” за постигане на приобщаващ, интелигентен и устойчив растеж.

Стратегически приоритет 1: Образование, заетост, социално включване и здравеопазване за приобщаващ растеж

 • Заетост и трудова мобилност;
 • Социално включване;
 • Здравеопазване;
 • Образование, обучение и учене през целия живот.

Стратегически приоритет 2: Научни изследвания, иновации и инвестиции за интелигентен растеж

 • Повишаване на конкурентоспособността и ресурсната ефективност на МСП;
 • НИРД и иновации;
 • Достъп до и насърчаване употребата на ИКТ.

Стратегически приоритет 3: Свързаност и зелена икономика за устойчив растеж

 • Вътрешна и външна свързаност;
 • Преминаване към ниско-въглеродна икономика, енергийна и ефективна ресурсна ефективност;
 • Климат и климатични промени, превенция и управление на риска;
 • Околна среда и опазване на природното богатство и културно-историческо наследство.

Стратегически приоритет 4 (хоризонтален): Добро управление и достъп да качествени обществени услуги

 • Административна ефективост и електронно управление;
 • Ефективна съдебна система и е-правосъдие.

Основните приоритети са базирани на анализи на различията между регионите, потребностите за развитие и потенциала за растеж на България. С инвестициите следва да се постигнат осезаеми, дългосрочни резултати, мобилизиране на допълнителни национални ресурси и частен капитал с оглед на създаване на работни места в секторите с добавена стойност и насърчаване на устойчив икономически растеж. Посочените области за участие са основани на стратегически документи, очертаващи политиките за развитие на България през следващите години, сред които: Националната програма за развитие, Националната програма за реформи, Националната концепция за териториално развитие, както и Препоръките на Съвета на ЕС за България.