Разпределение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г.

Разпределение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г.

След като Споразумението за партньорство между Европейска комисия и България е вече факт, ето какво е разпределението на безвъзмездната помощ между отделните оперативни програми за програмния период 2014-2020 г.:

  • ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура” (ОПТТИ) – 1 604 млн. евро

Основни дейности: ЖП транспорт (инфраструктура и подвижен състав), Пътища (магистрали и пътища I-ви клас), Метро (инфраструктура и подвижен състав), Интермодални терминали.

  •  ОП „Околна среда” (ОПОС) – 1 505 млн. евро

Основни дейности: Води (пречиствателни станции и ВиК); Отпадъци (системи за разделно) събиране на отпадъци, оползотворяване на битови и биоразградими отпадъци, завод за боклука на София); Натура 2000 и биоразнообразие; Защита от наводнения; Опазване на въздуха.

  •  ОП „Региони в растеж” (ОПРР) – 1 312 млн. евро

Основни дейности: Енергийна ефективност (публични и жилищни сгради); Болници, ВУЗ-ове, училища, детски градини, Градска среда (благоустрояване); Опазване и развитие на културно-исторически паметници, Пътища 1, 2 и 3-ти клас, Градски транспорт.

  • ОП „Иновации и конкурентоспособност” (ОПИК) – 1 182 млн. Евро

Основни дейности: Насочени към бизнеса и предприятията. Иновации, нови технологии и технологична модернизация, насърчаване на енергийната и ресурсна ефективност, навлизане на международни пазари.

  • ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” (ОПНОИР) – 596 млн. евро

Основни дейности: Развитие на науката, развитие на качествено образование на всички нива, намаляване на ранното отпадане от училище и образователна интеграция на малцинствени групи,  учене през целия живот.

  • ОП „Развитие на човешките ресурси” (ОПРЧР) – 938 млн. евро

Основни дейности: Мерки за заетост (посреднически услуги, обучения, стажове, предприемачество); мерки за качествени социални и здравни услуги, деинституционализация на деца и възрастни, подкрепа за институциите и партньорите в сферата на пазара на труда, социалното включване и здравеопазването.

  • ОП „Добро управление” (ОПДУ) – 285 млн. евро

Основни дейности: Комплексно административно обслужване и намаляване на административната тежест; Управление на човешките ресурси в администрацията и съдебната система; Електронно управление (е-здравеопазване, е-образование, е-обществени поръчки, е-митници, е-идентификация, е-правосъдие).  

  • Програма за морско дело и рибарство (ПМДР) – 88 млн. евро

Основни дейности: Подкрепа в сектора на аквакултурите, рибарството и свързаната с тях преработка; Диверсификация, мерки за заетост, мерки за опазване на околната среда, иновации, контрол и събиране на данни.

  • Програма за развитие на селските райони (ПРСР) – 2 339 млн. евро

Основни дейности: Подпомагане на земеделските стопанства (МСП в селските райони), НИРД и иновации, образование, заетост, опазване на околната среда, диверсификация, инвестиции в публична инфраструктура, пазари на производителите, ИКТ.

ОБЩО: 9 849 млн. евро безвъзмездна помощ