Схема „Ново работно място” по ОП “Развитие на човешките ресурси”

Схема „Ново работно място” по ОП “Развитие на човешките ресурси”

Обучение и заетост за безработни младежи

Стартът на новата схема „Ново работно място” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” предвижда да се осигури обучение и заетост на безработни младежи до 29-годишна възраст за период от 6 до 12 месеца. Общият бюджет на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е 18 млн. лева, а крайният срок за подаване на проектни предложения – 20 декември 2012 г.

Целта на схемата е да стимулира работодателите да наемат млади безработни до 29-годишна възраст, като осигури финансиране, с което да бъдат покрити разходите за труд, свързани със създаването на нови работни места. Ще бъде дадена възможност за предоставяне на професионално обучение и/или обучение по ключови компетентности на наетите младежи в зависимост от потребностите на работодателя.

Минималният размер на помощта е 20 000 лв.

Максималният размер на помощта е 390 000 лв.

Допустимите дейности, за които могат да кандидатстват работодателите са:

  • Предоставяне на професионално обучение
  • Предоставяне на обучение по ключови компетентности – общуване на чужди езици, математическа компетентност и основни знания в областта на природните науки и технологиите, дигитална компетентност, умения за учене
  • Предоставяне на средства в размер на минималния осигурителен доход, както и дължимите от работодателя осигуровки за период от 6 до 12 месеца за наемане на успешно завършилите обучението
  • Закупуване на оборудване и обзавеждане, необходими за създаването на нови работни места

Крайният срок за подаване на проектни предложения по новата схема „Ново работно място” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” е 20 декември 2012 г.