Дългоочакваната схема за „Технологична модернизация в МСП” вече е отворена

Дългоочакваната схема за Технологична модернизация в МСП вече е отворена

Малките и средни предприятия отново ще имат възможност до края на годината да модернизират своите производства чрез новата схема, която стартира по Оперативна програма „Конкурентоспособност“.

Основната цел на процедурата е да допринесе за повишаване на конкурентоспособността на българските малки и средни предприятия от секторите „Преработваща промишленост”, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” и „Научноизследователска и развойна дейност”. Това ще стане чрез насърчаване на инвестициите в съвременни технологии и оборудване. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 97 791 500 лева. Микро и малките предприятия могат да получат до 70% безвъзмездно финансиране, а средните – до 60%.

Минималният и максимален размер на помощта за отделните категории предприятия е съответно:

  • за микро предприятия – 100 000 лв., 500 000 лв.
  • за малки предприятия – 200 000 лв., 1 000 000 лв.
  • за средни предприятия – 300 000 лв., 2 000 000 лв.

Допустимите за финансиране дейности са следните:

По Елемент „Инвестиции“

  • Придобиване на оборудване, представляващо дълготраен материален актив (ДМА), пряко свързано с постигане на целите на проекта;
  • Придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА), пряко свързани с постигане на целите на проекта.

По Елемент „Услуги“

  • Консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение по настоящата процедура;
  • Визуализация на проекта;
  • Одит на проекта (за проекти над 750 000 евро);

Крайният срок за кандидатстване по Оперативна програма „Конкурентоспособност“ е 23.12.2013 г.