Общините могат да кандидатстват за техническа помощ по ОП „Регионално развитие”

International Trade

Общините могат да кандидатстват за техническа помощ по ОП „Регионално развитие”

МРРБ откри нова схема „В подкрепа за следващия програмен период“, насочена към разработване на готови проекти, с които общините – конкретни бенефициенти ще могат да кандидатстват за финансиране през следващия програмен период 2014 – 2020 г. по Оперативна програма „Регионално развитие“. Крайният срок за кандидатстване е 30 април 2013 г.

Целта на схемата е укрепване на капацитета на бенефициентите за успешно участие в изпълнението на Оперативна програма „Регионално развитие” за периода 2014-2020 г. и усвояване на финансовите ресурси по Структурните фондове.

Допустими кандидати са 36 общини центрове на агломерационните ареали.

Дейностите, които ще получат подкрепа, включват:

 • изготвяне на технически/работни проекти по реда на ЗУТ и Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционни проекти (обн., ДВ, бр. 51 от 5 юни 2001г.)
 • изготвяне на Обследване за енергийна ефективност по реда на чл. 16 от Закона за енергийната ефективност, сертификат за актуално състояние на потреблението на енергия, издаден по реда на чл.17 от ЗЕЕ (в случай на интервенции върху съществуващи сгради)
 • изготвяне на финансови анализи за проекти генериращи приходи по смисъла на чл. 55 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 г.

Всички дейности, които са включени в проектните предложения по тази процедура следва да са пряко свързани с подготовката на инвестиционни проекти за:

 Градска среда

 • Изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих, като паркове, зелени площи, детски площадки и др., включително поставяне на пейки, беседки, възстановяване на чешми, фонтани, статуи, паметници, ремонт на обществени тоалетни, възстановяване на водни площи (напр.малко изкуствено езеро за целите на по-доброто естетическо възприятие на парковата среда), изграждане на поливни системи, поставяне на градинско обзавеждане и други елементи от градското обзавеждане
 • Изграждане, реконструкция, рехабилитация на пешеходни алеи и тротоари, изграждане на велосипедни пътеки и алеи, пешеходни зони, подлези за пешеходци и велосипедисти, включително свързани дейности като поставяне на указателни знаци, изграждане на спортни площадки (за футбол, баскетбол, волейбол, тенис на маса, скейтборд и др.) в междублокови пространства, предвидени за свободно (безплатно) ползване от жителите на населеното място и др.
 • Рехабилитация и реконструкция на улични мрежи, изграждане на обществени паркинги встрани от главни улици
 • Въвеждане на енергоспестяващо улично осветление и др.

 Образователна инфраструктура

 • Основен ремонт/ реконструкция/обновяване на общински образователни институции
 • Внедряване на мерки за енергийна ефективност в общински образователни институции

 Културна инфраструктура

 • Основен ремонт/ реконструкция/обновяване на общински културни институции
 • Внедряване на мерки за енергийна ефективност в общински културни институции

Социална инфраструктура

 • Основен ремонт/реконструкция и изграждане на общински социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение
 • Основен ремонт/реконструкция и изграждане на подходяща общинска инфраструктура за предоставяне на услуги в общността за възрастни хора – дневни центрове, центрове за социална рехабилитация и интеграция, защитени жилища и др.
 • Внедряване на мерки за енергийна ефективност в социалните институции