Подобряване на трансграничното сътрудничество между България и Македония

Транс-гранично сътрудничество България - Македония, лого

Стартира набирането на проектни предложения по „Програмата за транс-гранично сътрудничество между България и Македония”, съ-финансирана от Инструмента за пред-присъединителна помощ (IPA). Общият бюджет на Програмата е над 3 млн. евро.

Програмата е насочена към постигането на следните специфични цели:

  • Насърчаване на устойчив икономически растеж в трансграничните региони
  • Насърчаване на социалното сближаване в трансграничните региони
  • По-нататъшно развитие на привлекателността и качеството на живот в трансграничните региони

Трансграничните региони, определени за България, са областите Благоевград и Кюстендил, а за Македония – Североизточния, Източния и Югоизточния регион.

Проектните предложения трябва да попадат в една от двете приоритетни оси – „Икономическо развитие и социално сближаване” или „Подобряване на качеството на живот”. За инвестиционни мерки ще се отпускат от 100 000 до 300 000 евро, а за „меки” мерки от 10 000 до 100 000 евро.

По „Програмата за транс-гранично сътрудничество между България и Македония”, съ-финансирана от Инструмента за пред-присъединителна помощ (IPA) могат да кандидатстват местни/регионални власти, национални/регионални агенции, НПО, образователни институции и др. Партньорството с поне един партньор от всяка страна на граничния регион е задължително.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 04.03.2013 г.