Регионален туристически продукт „Западни Родопи“

Регионален туристически продукт Западни Родопи

Стартира официалният интернет-сайт на Регионален туристически продукт „Богатствата на Западни Родопи“. На него можете да намерите полезна информация за видовете туризъм, забележителностите и маршрутите, както и за предстоящи събития.

Регионалният туристически продукт (РТП) на общините Борино, Брацигово, Девин и Доспат е разработен с помощта на ПроАктив Тийм в рамките на европейски проект „Богатствата на Западни Родопи„, който се изпълнява съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.2-03/2012/008, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. (ОПРР), Схема BG161PO001/3.2.-03/2012 “Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите ІІ”.

Уеб-страницата на РТП може да намерите на следния интернет адрес: http://zapadnirodopi.com/