Финансиране за организиран транспорт до и от работното място

Финансиране за организиран транспорт до и от работното място

Нова схема по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, от която могат да се възползват работодателите, е „На път“. Тази схема предоставя финансиране за организиран транспорт до и от работното място за заетите в съответното предприятие лица за период до 12 месеца. Ще могат да пътуват работници от населени места, които са отдалечени до 100 км от фирмата или предприятието, в което работят.

„На път” цели да разшири мерките за насърчаване на географската мобилност на работната сила в България, а реализацията й ще подпомогне заетите лица, които пътуват ежедневно от и до работното си място, но нямат възможност да ползват за целта обществен транспорт. Чрез предоставяне на стимули за работодателите за организиране на транспорт за заетите лица в съответното предприятие ще бъдат осигурени предпоставки за запазване на заетостта на лицата и доходите от труд.

Минималният размер на помощта е 20 000 лв.

Максималният размер на помощта е 390 000 лв.

Собствено участие (съ-финансиране) от страна на кандидата не се изисква.

По схемата могат да кандидатстват работодатели за:

  • Разходи за превоз на пътници с автобуси или леки автомобили в реален размер, но не повече 0,65 лева/км за едно  превозно средство, независимо от броя на пътниците в него
  • Разходи за гориво
  • Разходи за възнаграждения и осигурителни вноски от страна на работодателя за лицата, които ще извършват превоза на пътници от и до работното място
  • Разходи за организация и управление на проекта
  • Разходи за дейности, свързани с осигуряване на публичност.

Допустима целева група са заети лица, които работят в населени места, различни от тези, в които са регистрирани по настоящ адрес, при условие, че работното място не е отдалечено на повече от 100 км от населеното място, в което лицето е регистрирано по настоящ адрес.

Крайният срок за прием на проекти по схема „На път“ от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” е 04.01.2013 г.