Втората покана по Интеррег Гърция – България е отворена за кандидатстване

Втората покана по Интеррег Гърция – България е отворена за кандидатстване

На 14.12.2015 г. бе обявена втората покана за набиране на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество Гърция – България 2014-2020, чиято цел е подобряване на трансграничното сътрудничество между двете държави. Програмата е съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР).

Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ (БФП), която ще бъде предоставена е 35 200 000 евро.

С проекти по двете приоритетни оси на програмата – ПО 2 Устойчив и адаптиран към климатичните промени трансграничен регион и ПО 4 Трансграничен регион с висока степен на социално приобщаване - могат да кандидатстват публични местни, държавни и регионални власти, организации с нестопанска цел от допустимата трансгранична територия.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 31.03.2016 г., а пакетът с документи за кандидатстване по втората покана на Програмата за трансгранично сътрудничество Гърция – България 2014-2020 може да намерите тук.