Нова възможност за заетост на младежи до 29 г.

Нова възможност за заетост на младежи до 29 г.

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. (ОПРЧР) скоро ще предостави нова възможност за заетост на младежи до 29 г. Процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) се нарича „Активни“ и ще бъде отворена за кандидатстване в края на м. юни или началото на м. юли 2015 г.

Основна цел на операцията е активиране и осигуряване на заетост на младежи до 29-годишна възраст включително такива, които не се обучават към настоящия момент и не са регистрирани като безработни лица.

Проекти ще могат да бъдат представяни самостоятелно или в партньорство от НПО, посреднически организации на пазара на труда, центрове за професионално ориентиране и обучение, социални партньори, общини и работодатели.

Допустими за финансиране ще бъдат следните дейности:

  • Идентифициране на икономически неактивни младежи до 29 годишна възраст  и активиране за включването им на пазара на труда;
  • Предоставяне на мотивационни обучения за активно търсене на работа;
  • Предоставяне на обучения за придобиване на професионална квалификация или ключови компетентности;
  • Наемане на лица от целевата група.

По тази процедура на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. (ОПРЧР) ще бъде отпуснато финансиране в размер на 26 млн. лв.