ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” допринася за развитието на човешкия капитал, с цел осигуряване на по-висока заетост, доходи и социална интеграция.

Обща цел

Стратегическата цел на програмата е да се подобри качеството на жи­вот на хората в България, чрез подкрепа на човешкия капитал, постигане на високо ниво на заетост, повишаване на производителнос­тта, осигуряване на достъп до качествено образование и учене през целия живот, както и засилване на социал­ното включване.

Специфични цели

 • Повишаване предлагането на труд и качеството на работната сила
 • Увеличено инвестиране в човешкия капитал чрез по-добро и по-достъпно образование
 • Повече социален капитал, партньорства и мрежи и развитие на социалната икономика

Индикативен общ бюджет

За финансиране на проекти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” в периода 2007 – 2013 г. са предвидени 1,2 млрд. евро.

Приоритети на ОП „Развитие на човешките ресурси”

За постигане на заложените цели, безвъзмездно финансиране по Програмата получават проекти за:

 • Насърчаване на икономическата активност и развитие на пазар на труда
 • Повишаване на производителността и адаптивността на заетите
 • Подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите за изграждане на икономика, основана на знанието
 • Подобряване на достъпа до образование и обучение
 • Социално включване и насърчаване на социалната икономика
 • Повишаване ефективността на институциите на пазара на труда, социалните и здравните услуги
 • Транснационално и междурегионално сътрудничество

По тази програма общините и НПО получават подкрепа за:

 • Оптимизиране и преструктуриране на мрежата от образователни институции
 • Осъществяване на проекти за подобряване на достъпа до обучение и образование на групите в неравностойно положение
 • Развитие на социални услуги за деца и възрастни

ПроАктив Тийм услуги

Експертите от „ПроАктив Тийм” ЕООД могат да Ви подпомогнат, както на етап подготовка на проектно предложение, така и на етап изпълнение на вече одобрен проект чрез дейности и консултации, включително:

 • Най-подходящата схема, по която можете да кандидатствате
 • Условията, на които трябва да отговаряте
 • Как да намерите партньор за изпълнението на проекта
 • Изготвянето на проектно предложение – формуляр за кандидатстване, бюджет и останалите съпътстващи документи
 • Подготовката на документация за обществени поръчки
 • Управлението на проекта – изготвяне на доклади за напредък, финансови отчети, заявки за плащане и други документи необходими за отчитане на дейностите и направените разходи.

Повече информация за Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” може да намерите тук.