Програмата за развитие на селските райони

Програмата за развитие на селските райони е насочена към подпомагане на устойчивото развитие в селските общини в България, горската индустрия, както и към стимулирането на инвестициите в селскостопански дейности, съвременно  оборудване и техника, строеж на складови борси и тържища, повишаване на икономическия растеж на малките населени места и други.

Програмата за развитие на селските райони предоставя финансиране за обновяване и развитие на населените места,  повишаване конкурентоспособността на селските общини в България и развитие на местния туристически продукт.

Обща цел

Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. има за цел подобряване на условията на живот, социалната инфраструктурата и икономическото състояние на селските общини в България и създаване на условия за развитие на дребния и среден бизнес.

Индикативен общ бюджет

Общият размер на средствата за финансиране на проекти по програмата в периода 2007 – 2013 г. е 3,2 млрд. евро.

Средствата са разпределени между 22 мерки, по които бенефициентите могат да кандидатстват за безвъзмездно финансиране.

Приоритети на Програмата за развитие на селските райони

В програмата са залегнали четири приоритета, съответстващи на  основните направления, които се подкрепят:

 • Подобряване на конкурентоспособността на земеделския и горски сектори
 • Подобряване на околната среда и селската природа (управление на земята)
 • Качеството на живот в селските райони и разнообразяване на селската икономика
 • „ЛИДЕР” (включва  територии от селски общини)

Мерки за общини и НПО

 • Мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности”
 • Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”
 • Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места”

ПроАктив Тийм услуги 

Експертите от „ПроАктив Тийм” ЕООД могат да Ви подпомогнат, както на етап подготовка на проектно предложение, така и на етап изпълнение на вече одобрен проект чрез дейности и консултации, включително:

 • Най-подходящата мярка, по която можете да кандидатствате
 • Условията, на които трябва да отговаряте
 • Изготвянето на проектно предложение – заявление за подпомагане и останалите съпътстващи документи
 • Управлението на проекта – изготвяне на доклади за напредък, финансови отчети, заявки за плащане и други документи необходими за отчитане на дейностите и направените разходи.

Повече информация за Програма за развитие на селските райони може да намерите тук.