116 проекта продължават по Програмата за ТГС България – Турция

116 проекта продължават по Програмата за ТГС България – Турция

По Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег ИПП България – Турция 2014-2020 г., след проверката за административно съответствие и допустимост на подадените проектни предложения, 116 продължават на следващ етап.

Предвижда се този етап – техническа оценка – да стартира през м. юли 2016 г. след като бъдат одобрени резултатите от проверката за административно съответствие и допустимост. Техническата оценка трябва да приключи през м. август 2016 г.

Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег ИПП България – Турция 2014-2020г. е с общ бюджет приблизително 30 млн. евро. Програмата има 3 приоритетни оси, като по 2 от тях – Туризъм и Околна среда се финансират проекти, а третата е за техническа помощ (изцяло насочена към подпомагане управлението й).

Първата покана за набиране на проектни предложения с финансов ресурс от над 11 млн. евро стартира в края на 2015 г.