Оперативна програма „Околна среда”

По-екологичен градски транспорт в пет от големите градове в страната

София, Варна, Бургас, Плевен и Стара Загора ще получат финансиране от Оперативна програма „Околна среда” (ОПОС) за изпълнението на дейности за подобряване на качеството на атмосфер

Един успешно реализиран проект по ОПОС

На 19 септември 2015 г. бе официално открита Пречиствателната станция за отпадъчни води (ПСОВ) на Созопол, изградена в рамките на проект „Интегриран проект за водния цикъл на Созопол – І Е