Устойчиво градско развитие

По-екологичен градски транспорт в пет от големите градове в страната

София, Варна, Бургас, Плевен и Стара Загора ще получат финансиране от Оперативна програма „Околна среда” (ОПОС) за изпълнението на дейности за подобряване на качеството на атмосфер

Над 7 млн. лв за градско възстановяване и развитие в 31 града

Общините на 31 от по-малките градове в България могат да кандидатстват по схема „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие ІІ” (ИПГВР), финансирана в рам