Ново работно място

Ново работно място

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020″ (ОПРЧР) предоставя възможност за създаване на устойчиви работни места за безработни и неактивни лица. Това се случва в рамките на отворената в края на м. юли схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) “Ново работно място 2015″.

Допустимите кандидати по тази схема са микро, малки, средни и големи предприятия, които могат да подават проектни предложения за:

  • Наемане на безработни лица за период до 12 м.
  • Предоставяне на професионално обучение за вече наетите лица
  • Закупуване на оборудване, обзавеждане, нематериални активи и стопански инвентар, свързани със създаването на нови работни места
  • Оборудване и адаптиране на нови работни места за хора с увреждания, вкл. ремонтни дейности
  • Осигуряване на наставник за хората с увреждания

Минималният размер на проектите следва да е 50 хил. лв., а максималният - 391 166 лв., като за бенефициенти микро, малки и средни предприятия, не се изисква съфинансиране, а за бенефициенти големи предприятия минималното съфинансиране е в размер от 20% от размера на БФП.

Крайният срок за кандидатстване по тази схема на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020″ (ОПРЧР) е 14 септември 2015 г.