Обществено обсъждане на Функционални анализи

Обществено обсъждане на Функционални анализи

На 22.08.2013 г. ще се проведе общественото обсъждане на Функционалните анализи на общините Кресна, Струмяни и Сандански. Документите са изготвени в рамките на проект „Повишаване ефективността на управление в общините Кресна, Сандански и Струмяни”, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК).

На предстоящото обсъждане ще участват представители на трите общински администрации, бизнеса и гражданите. Ще бъдат дискутирани препоръките, отправени от консултантския екип на обединение „ПроАктив Адвайзърс” по отношение на релевантността на функциите, ефективността и ефикасността на общинските администрации. Ще бъде представен също така и план за действие за всяка община, в който са посочени конкретните срокове за реализиране на препоръките. В голямата си част препоръките се отнасят до оптимизирането на функциите и организационно структуриране на всяка от трите администрации, както и до подобряване на ефективността и ефикасността от дейността им. На база на коментарите и обратната връзка, получена от участниците в обсъждането, ще бъдат изготвени окончателните версии на функционалните анализи.

След общественото обсъждане Консултантският екип ще започне работа по изготвянето на Стратегии за организационно развитие на трите общини, което ще доведе до повишаване на качеството на предоставяните административни услуги на местната общност.

Предвижда се работата на консултантския екип по проект „Повишаване ефективността на управление в общините Кресна, Сандански и Струмяни”, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК) да приключи до края на годината.