Община Созопол стартира проект за 75 млн. лева по ОПОС

Община Созопол стартира проект за 75 млн. лева по ОПОС

Община Созопол стартира изпълнението на Интегриран воден проект на стойност над 75 млн. лева, който се съ-финансира от Кохезионния фонд на ЕС чрез Оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС).

При изпълнението на проекта, община Созопол ще бъде подпомагана от външна консултантска помощ, която ще бъде осигурена от Обединение „Созопол – АКВА Консултинг“, в което участват „ПроАктив Тийм“ ЕООД – водещ партньор, „Интеладвайзърс“ ЕООД и „ВАГ“ ООД.

Интегрираният проект за водния цикъл на Созопол – І етап предвижда изграждането на следните обекти:

  • Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ), в т.ч. дълбокоморско заустване на пречистените води в Черно море
  • Рехабилитация и доизграждане на ВиК мрежата на гр. Созопол (стар и нов град)
  • Строителство на Канализационни помпени станции и напорни тръбопроводи в гр. Созопол и гр. Черноморец
  • Изграждане на ВиК мрежа в землището на гр. Черноморец и кв. Мисаря и м. Провлава в гр. Созопол

След приключване на строителството ще бъде осигурено адекватно пречистване на отпадъчните води, а община Созопол ще се превърне в още по-привлекателна туристическа дестинация по южното ни Черноморие.

Проектът, който се финансира с безвъзмездна помощ в размер на близо 73 млн. лева от Оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС), трябва да приключи до края на 2014 г.