Програмиране 2014-2020

Оперативните програми за новия програмен период (2014 – 2020 г.)

Програмиране на регионалното развитие – проблеми и предизвикателства

В момента, наред с продължаващите преговори на българското правителство с Европейската комисия по Оперативните програми за новия програмен период (2014 – 2020 г.), върви и процесът по изго