Първа покана по Интеррег България – Сърбия 2014-2020

Първа покана по Интеррег България – Сърбия 2014-2020

На 17.08.2015 г. бе обявена първата покана за набиране на проектни предложения по Програмата Интеррег за трансгранично сътрудничество България – Сърбия 2014-2020 г., която се съфинансира от Инструмента за пред-присъединителна помощ (ИПП) II на Европейския съюз.

Целите на програмата са да се стимулира балансираното и устойчиво развитие на граничния регион между България и Сърбия чрез интелигентен икономически растеж, адаптация към промените в околната среда и подобряване на културата на обучение, както и да се повиши капацитета на местните и регионални власти в разработването и изпълнението на съвместни проект. Допустимият трансграничен регион включва следните области:

 • За България (административно ниво NUTS III) – областите Видин, Монтана, Враца, София, Перник и Кюстендил;
 • За Сърбия (административно ниво, еквивалент на NUTS III) – областите Бор, Зайчар, Топлица, Нишава, Пирот, Ябланица и Пчиня.

Общият бюджет на първата Покана за набиране на проектни предложения е 12 687 304, 24 евро. С проекти могат да кандидатстват органите на публичната власт, организациите на гражданското общество (НПО, младежки асоциации и сдружения и др.), структури за подкрепа на бизнеса (браншови асоциации, търговски камари, туристически асоциации), институти на знанието (университети, научно-изследователски институти,  образователни и обучителни организации), обществени културни институти (музеи, библиотеки, читалища), и др.

Първата покана за проектни предложения обхваща трите приоритетни оси на програмата:

 • Приоритетна ос 1. Устойчив туризъм:
  • Специфична цел 1.1. Туристическа атрактивност;
  • Специфична цел 1.2. Трансграничен туристически продукт;
  • Специфична цел 1.3. Хора за хора и работа в мрежа.
 • Приоритетна ос 2. Младежи:
  • Специфична цел 2.1. Умения и предприемачество;
  • Специфична цел 2.2. Хора за хора и работа в мрежи.
 • Приоритетна ос 3. Околна среда:
  • Специфична цел 3.1. Съвместно управление на риска;
  • Специфична цел 3.2. Опазване на природата.

Крайният срок за набиране на проектни предложения е 16:00 часа българско време на 18-ти януари 2016 г.

Пълният пакет документи за кандидатстване, включващ насоките за кандидатстване е публикуван на oфициалната интернет страница на Програмата Интеррег за трансгранично сътрудничество България – Сърбия 2014-2020:  www.ipacbc-bgrs.eu