Възможности за финансиране от ОПРЧР

Възможности за финансиране от ОПРЧР

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) е една от програмите, която финансира проекти на широк кръг бенефициенти – общини, НПО, организации за посреднически услуги на пазара на труда, центрове за информация и професионално ориентиране, социални партньори, фирми.

През 2015 г. ОПРЧР предвижда отваряне на процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) по три приоритетни оси. Съгласно индикативната годишна работна програма приемът на проекти по отделните приоритети ще започне  както следва:

  • По приоритетна ос І “Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“ – през м. февруари по процедура „Активни“ и през м. април по процедура „Активиране и заетост“
  • По приоритетна ос ІІ „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ – през м. февруари по процедура „Независим живот“ и през м. септември по процедура „Интеграция“
  • По приоритетна ос ІІІ „Транснационално сътрудничество“ – през м. октомври

Фирмите ще могат да кандидатстват с проекти по третата приоритетна ос, докато първите две приоритетни оси са насочени към общините, НПО и социалните партньори. Общият финансов ресурс, който ще бъде предоставен в рамките на предвидените за тази година схеми за предоставяне на БФП по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) възлиза на над 380 млн. лв.