Фокус групи в Кресна, Сандански и Струмяни

Фокус групи в Кресна, Сандански и Струмяни

В изпълнение на проект „Повишаване ефективността на управление в общините Кресна, Сандански и Струмяни“, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет“ (ОПАК), в периода 6-10 юни 2013 г. ще бъдат проведени фокус-групи в трите общини – бенефициенти.

Целта на фокус групите е да се обсъдят с представители на общинските администрации в Кресна, Сандански и Струмяни релевантостта, ефективността и ефикасността на всяка административна структура и да се идентифицират области за подобрение в тяхната работа.

Тази дейност се изпълнява в рамките на етап 2 от цялостния процес по изготвяне на функционален анализ на общинските административни структури в съответствие с Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация.

Очакваните резултат от работата по проекта са:

  • По-ефективна организационна структура на общинската администрация в трите общини
  • Въведени инструменти за по-ефективно местно самоуправление
  • По-качествени административни услуги в общините Кресна, Сандански и Струмяни

Консултант на трите общини по проект „Повишаване ефективността на управление в общините Кресна, Сандански и Струмяни“, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет“ (ОПАК) е Обединение „ПроАктив Адвайзърс“, в което водещ член е ПроАктив Тийм ЕООД.