Политика по качеството

9001.png

 

Управителят на "ПроАктив Тийм" ЕООД официално декларира политиката по качеството, която е огласена, разбрана, прилагана и поддържана на всички равнища в дружеството.

ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВО НА "ПроАктив Тийм" ЕООД Е НАСОЧЕНА КЪМ УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И ПОСТИГАНЕ НА ВИСОКО КАЧЕСТВО В УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРОЦЕСИТЕ, СВЪРЗАНИ С ИЗГОТВЯНЕТО И УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРОЕКТИ, ОТГОВАРЯЩИ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА КЛИЕНТИТЕ И ПРИ СПАЗВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ И НАЦИОНАЛНИ НОРМАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ, НОСЕЩИ МАКСИМАЛНА ПОЛЗА НА ДРУЖЕСТВОТО И НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ.

За ефективното провеждане на политиката по качеството, Ръководството определя следните стратегически цели по качеството:

  • Стремеж към постоянно удовлетворяване на търсенето на услугите на "ПроАктив Тийм" ЕООД и осигуряване на високо качество на услугите;
  • Оптимизиране на процесите по предоставяне на висококачествени и конкурентни услуги;
  • Привличане на нови клиенти, чрез провеждане на ефективна маркетингова политика;
  • Планиране и заделяне на дял от приходите за инфраструктурни подобрения и модернизация;
  • Идентифициране и осигуряване на необходимите материални, човешки и финансови ресурси, за ефективно и ефикасно протичане на процесите в организацията ни;
  • Поддържане на дългосрочни ползотворни отношения с клиентите, партньорите и утвърдените доставчици;
  • Непрекъснато подпомагане развитието на капацитет на национално и местно ниво за подготовка и управление на проекти, финансирани от ЕС и други донори;
  • Насърчаване на местното икономическо развитие чрез предоставяне на консултации и обучения за бизнеса и публичния сектор;
  • Подпомагане на административните и бизнес структури в процеса на постигане на устойчиво развитие;
  • Повишаване на икономическата ефективност от дейността на Организацията.

За реализиране на тези цели и задачи, с решение на Ръководството в "ПроАктив Тийм" ЕООД е разработена, внедрена и поддържана Система за управление на качеството, съответстваща на международния стандарт ISO 9001:2015.

Ръководството осигурява условия за спазване изискванията на въведената в организацията "Система за управление на качеството" за активното съдействие и участие на ръководния и изпълнителски персонал в нейното непрекъснато усъвършенстване.