Изпълнени договори/проекти по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“

Проучване и анализ на проблемите пред социалното включване на етнически и уязвими групи в община Тополовград по проект „Повишаване на капацитета на община Тополовград за социално включване на етнически и уязвими групи чрез социални иновации“.

В рамките на договор с община Тополовград №ППУТ-50/6.12.2017 г., експертите от „ПроАктив Тийм“ ЕООД извършиха преглед на социалните услуги, предоставяни в община Тополовград за етнически и уязвими групи, оценка на прилаганите модели в социалната дейност, идентифициране на проблеми и добри практики, оценка на приложимостта на планираните иновативни модели, анкетно проучване сред 100 представители на целевите групи и формулиране на изводи и препоръки от осъществените оценки. Проектът се финансира по процедура BG05М9ОР001-4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“.

Проучване и анализ на предизвикателствата и проблемите пред социалното включване на етнически и уязвими групи в община Сърница по проект „Повишаване на капацитета на служителите от общинска администрация Сърница за разработване и прилагане на социални иновации за социално включване на уязвими групи“.

В рамките на договор с община Сърница №123/6.12.2017 г., експертите от „ПроАктив Тийм“ ЕООД извършиха преглед на социалните услуги, предоставяни в община Сърница за етнически и уязвими групи, оценка на прилаганите модели в социалната дейност, идентифициране на проблеми и добри практики, оценка на приложимостта на планираните иновативни модели, анкетно проучване сред 100 представители на целевите групи и формулиране на изводи и препоръки от осъществените оценки. Проектът се финансира по процедура BG05М9ОР001-4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“.

Провеждане на мотивационни обучения и индивидуални консултации за социална интеграция на членове на семейства, полагали грижи за зависими лица от семейството – безработни и възрастни, по проект „Реализиране на мерки за активно включване на социално уязвими групи на територията на община Грамада“.

В изпълнение на договор с община Грамада № 3/23.1.2018 г., експертите от „ПроАктив Тийм“ ЕООД проведоха тридневно мотивационно обучение за 10 лица, които до момента са полагали грижи за безработни или възрастни членове на семейството за насърчаване на тяхното участие на пазара на труда, както и индивидуални психологически консултации за мотивиране и подпомагане на безработни лица. Проектът се финансира по процедура BG05М9ОР001-2.005 „Активно включване“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“.

ПроАктив Тийм е член на БАКЕП

ПроАктив Тийм е пълноправен член на Българската Асоциация на Консултантите по Европейски Програми (БАКЕП). Това означава, че работим за пълноценното и ефективно усвояване на средствата от ЕС и постигането на устойчиво развитие.

Последвайте ни в социалните мрежи