Изпълнени договори/проекти по програмите за трансгранично сътрудничество

Организиране на специализирани обучения за млади предприемачи в туризма по проект „СТЪПКИ – Подкрепа за предприемачеството в туризма и рекламата на услуги“

Експертите от „ПроАктив Тийм” ЕООД осъществиха подбор на участници, разработване на обучителни материали и провеждане на две 3-дневни обучения на 40 млади български и македонски предприемачи в туризма в Кюстендил (България) и Крива паланка (Македония) по договор № СВ006.1.22.142/03 от 5.6.2017 г. с Възложител Сдружение „Младежки общински съвет“ – Кюстендил. Сдружението е водещ партньор по проект „СТЪПКИ – Подкрепа за предприемачеството в туризма и рекламата на услуги“, финансиран по програма ИНТЕРРЕГ-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Македония 2014-2020 г.

Предоставяне на подкрепа на Дирекция „Добро управление“ в Администрацията на Министерски съвет при изпълнение на дейностите й като Подкрепящо звено по Програма БГ07 „Инициативи за обществено здраве“.

Експертите от „ПроАктив Тийм” ЕООД като партньор в Обединение „ДД ПроАктив инициативи“, в изпълнение на договор с Министерски съвет № МС-90/31.8.2016 г., осъществиха контрол на обществени поръчки, мониторинг и верификация на разходите, включително за инфраструктурни дейности на:

  • 10 проекта за подобряване на системата за психично здраве;
  • 3 проекта за подобрен достъп до качествени услуги за сексуално и репродуктивно здраве за юноши с акцент върху уязвими групи;
  • 9 проекта за подобряване на достъпа и качеството на грижите за деца с психични, генетични и онко-хематологични заболявания;
  • 3 проекта за предоставяне на здравни услуги по домовете за бременни жени и с деца до 3 г. за групи в риск;
  • предварително дефиниран проект с бенефициент Министерство на здравеопазването.

Програма BG 07 „Инициативи за обществено здраве“ се изпълнява чрез финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2009–2014 г. и Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009–2014.

Събиране на база данни и пространствен анализ на българската територия от трансграничния регион Румъния – България по проект „Интегрирана мултимедийна платформа за активни култура и туризъм – ИМПАКТ“.

В периода юли – септември 2016 г. експертите от „ПроАктив Тийм” ЕООД изпълниха договор с предмет „Събиране на база данни и пространствен анализ на българската територия от трансграничния регион Румъния – България (административни области Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра, Добрич)“ във връзка с изпълнението на проект “Интегрирана мултимедийна платформа за активна култура и туризъм” – ИМПАКТ“. Проектът се финансира от програмата ИНТЕРРЕГ V-А Румъния-България 2014-2020.

Създаване на мултимедийни формати за българската територия от трансграничния регион Румъния-България в рамките на проект „Интегрирана мултимедийна платформа за активни култура и туризъм – ИМПАКТ“.

По силата на договор с Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“ – партньор по проекта, „ПроАктив Тийм“ ЕООД изтови сценарии за създаване на мултимедийни формати, заснемане на видео и снимков материал, избор на подходяща музика и субтитри и монтаж на мултимедийните формати за 100 туристически обекта на българската територия на трансграничния регион Румъния-България. Проектът се финансира от програмата ИНТЕРРЕГ V-А Румъния-България 2014-2020.

ПроАктив Тийм е член на БАКЕП

ПроАктив Тийм е пълноправен член на Българската Асоциация на Консултантите по Европейски Програми (БАКЕП). Това означава, че работим за пълноценното и ефективно усвояване на средствата от ЕС и постигането на устойчиво развитие.

Последвайте ни в социалните мрежи